Piezoelectricity

پیزوالکتریک چیست

پیزوالکتریک: در پیزوالکتریک (Piezoelectricity) ها  تغییرات فشار باعث تولید ولتاژ و تغییر آن می شود. به عبارت دیگر ضربات وارد شده ناشی از فشار باعث تولید ولتاژ می شوند نمک راشل(Rochelle ...

تازه ترین مطالب