فشارسنج صنعتی چیست

انواع فشارسنج صنعتی فشار یک کمیت بسیار مهم در صنایع مختلف می باشد و بدین دلیل اندازه گیری دقیق و سریع  فشار و فشار سنجی از اهمیت زیادی برخوردار است، این اهمیت به قدریست که برای تعیین نوع تجهیزات ابزار...
ادامه مطلب

مفهوم وکاربردفشارسنج

تجهیزات وابزار دقیق سیانکو  کاربردفشار سنج وسرعت سنج دیفرانسیل فشارسنج برای انجام اندازه گیری کیفیت هوای داخل ساختمان از جمله دما، رطوبت، سرعت هوا، فشار، دی اکسید کربن و مونواکسید کربن مورد استفاده قرار میگیرد. انواع سرعت سنج ها :...
ادامه مطلب